Na temelju članka 13. i članka 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba), Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“  obavještava svoje članove o sljedećem

 


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

I PRISTUPU OSOBNIM PODACIMA

 

 

IDENTITET I KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

 


Voditelj obrade:

Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“

Kralja Držislava 4, 10 000 Zagreb 

Tel: 01/4622-225, 091/2018-400

e-mail: info@huns.hr

 

KONTAKTNI PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“

„za službenika za zaštitu podataka“

Kralja Držislava 4, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4622-225, 091/2018-400

e-mail: tajnistvo@huns.hr s naznakom „za službenika za zaštitu podataka“

 

 

SVRHA UPOTREBE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

 

HUNS prikuplja sljedeće osobne podatke članova:

 • ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta, trenutni klub, e-mail adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona.

 

Svrha upotrebe

 • identifikacija člana,
 • ostvarivanje prava i obveza člana sukladno Statutu HUNS-a u skladu s ciljevima i djelatnostima HUNS-a (aktivno i pasivno biračko pravo, naplata članarine, korištenje pogodnosti i potpora, ostvarivanje drugih prava)

 

Pravna osnova za obradu

 • na temelju privole,
 • legitimni interesi i aktivnosti HUNS-a,
 • kada je to nužno za izvršenje ugovora ili ispunjavanje zakonskih obveza,
 • kada je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, radi poštivanja pravnih obveza te u svrhu arhiviranja.

 

PRIMATELJI OBRADE

 

 • javna tijela kada to nalažu odredbe posebnih propisa (HZMO, HZZO, Porezna uprava)

 

IZVRŠITELJI OBRADE
 

Po uputi i u ime voditelja obrade, na temelju ugovora ili drugog pravnog akta:

 • ovlašteno društvo za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova,
 • ovlašteno društvo za održavanje računalne opreme ili računalnog programa, na temelju ugovora i u opsegu u kojoj po prirodi stvari podaci mogu biti dostupni prilikom intervencije, uz obveznu odredbu o povjerljivosti.


PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Sukladno čl. 10., st. 6. Statuta HUNS-a, HUNS u pravilu ne otkriva osobne podatke članova međunarodnim organizacijama, osim uz izričitu privolu člana za određenu svrhu (edukacija, sudjelovanje u drugim aktivnostima na međunarodnoj razini).

 

     RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

 

Osobni podaci člana čuvaju se za vrijeme trajanja članstva te pet godina nakon prestanka članstva, osim ako između člana i HUNS-a postoje međusobna potraživanja, ili ako okolnosti ovisno o svrsi obrade zahtijevaju duže čuvanje (na temelju ugovora, propisa, zahtjeva i sl.).
 

Duže čuvanje osobnih podatka moguće je samo u svrhu arhiviranja u javnom interesu.

 

HUNS će vodeći računa o svrsi obrade, redovito preispitivati opseg osobnih podataka koje obrađuje, a s ciljem smanjivanja opsega podataka te pseudonimizacije kad god je to moguće.

 

 

PRAVA ČLANA/ISPITANIKA
 

Pravo ispitanika na pristup

Sukladno članku 15. Opće uredbe član HUNS-a ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama sukladno čl. 15. Opće uredbe.

Pravo na ispravak

Sukladno članku 16. Opće uredbe član ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, član ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Sukladno članku 17. Opće uredbe član ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • član povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik uloži prigovor na obradu,
 • osobni podaci nezakonito obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade su obrađeni.
   

Pravo na ograničenje obrade

Sukladno članku 18. Opće uredbe član ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade, sukladno čl. 18. Opće Uredbe, ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • obrada je nezakonita i član se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih član traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • član je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge člana.

Pravo na prenosivost podataka

Sukladno članku 20. Opće uredbe član ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada temelji na privoli sukladno čl. 20. Opće uredbe, odnosno automatiziranim putem.

Pravo na prigovor

Član ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 21. Opće uredbe.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Sukladno članku 21., član ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim u slučaju ako je odluka:

 • potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između člana i voditelja obrade;
 • dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika; ili
 • temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Pravo na povlačenje privole

Član ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole se daje u pisanom obliku uz vlastoručni potpis.
 

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Član ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


OBVEZATNOST PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA

Član je dužan dostaviti one osobne podatke koji su naznačeni u propisanim obrascima HUNS-a (pristupnici, istupnici, zahtjevima), a koji su sukladno usvojenim aktima HUNS-a ili važećim propisima ili potpisanim ugovorima nužni za odobravanje zahtjeva.

 

IZVOR OSOBNIH PODATAKA

HUNS osobne podatke prikuplja od člana.

Ako bi HUNS prikupljao podatke od drugih izvora, HUNS će o tome obavijestiti člana/ispitanika, kao i o svrsi prikupljanja ukoliko mu te informacije već nisu ranije poznate.
 

ZAKLJUČNO

Prilikom obrade podataka svojih članova HUNS s najvećom pažnjom poštuje sva načela obrade osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost te pouzdanost.

 

Za bilo koje pitanje vezano za osobne podatke člana, član se svakodobno može obratiti službeniku za zaštitu podatka i glavnom tajniku HUNS-a.

Ove Informacije dostupne su svim članovima HUNS-a, objavljene su na www.huns.hr ili su dostupne kod glavnog tajnika HUNS-a.

 

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Više o kolačićima.